Loreta Petkevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 104, mob. tel. 8 688 21 210
El. paštas: loreta.petkeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 305

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės mero

2018 m. gruodžio19 d.

potvarkiu Nr. M-40

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų, darbo grupių, mero ir mero pavaduotojų organizuojamiems posėdžiams aptarnauti, rengti Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkių projektus pagal savo kompetenciją, vykdyti savivaldybės mero potvarkių įgyvendinimo kontrolę, nagrinėti savivaldybės merui, savivaldybės mero pavaduotojams, savivaldybės tarybos nariams adresuotus skundus pagal kompetenciją.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – vidaus administravimas ir dokumentų valdymas, teisės aktų įgyvendinimo kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

4.3. būti gerai susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Teisėkūros pagrindų, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti efektyvią Tarybos ir mero sekretoriato veiklą ir įgyvendinti jam keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. teikia tarnybinę pagalbą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams, atstovams ir darbuotojams dėl savivaldybės mero potvarkių projektų rengimo procedūros organizavimo ir metodines konsultacijas savivaldybės mero potvarkių rengimo klausimais;

5.2. įstatymų, tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto tinklalapyje registruoja bei viešina dokumentų bei teisės aktų projektus;

5.3. įstatymų, tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto tinklalapyje registruoja bei viešina dokumentus bei priimtus teisės aktus;

5.4. rengia mero potvarkius dėl savivaldybės mero, mero pavaduotojų, mero patarėjų, sekretoriato tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų atostogų ir komandiruočių, dėl tarybos narių delegavimo į darbo grupių, komisijų sudarymą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimo ir darbotvarkės;

5.5. registruoja mero potvarkius dėl Alytaus miesto savivaldybės pavaldžių įstaigų direktorių pareigybės aprašymo tvirtinimo;

5.6. aptarnauja savivaldybės tarybos posėdžių, tarybos daugumos pasitarimų, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių, mero organizuojamus pasitarimus, įformina jų sprendimus ir protokolus;

5.7. organizuoja savivaldybės tarybos posėdžius;

5.8. nustatyta tvarka rengia ir tvarko duomenis tarybos posėdžių (elektroninio balsavimo) informacinėje sistemoje, prieš tarybos posėdį talpina sistemoje tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus;

5.9. padeda rengti savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto, Kultūros, švietimo ir sporto ir kitų komitetų, posėdžių darbotvarkes ir įformina jų protokolus, informuoja savivaldybės tarybos narius ir klausimų pranešėjus apie posėdžių datą, laiką ir vietą bei nagrinėtinus klausimus su interaktyvia nuoroda į savivaldybės interneto tinklapyje skelbiamus tarybos sprendimų projektus, jų aiškinamuosius raštus ir prie jų pridedamą medžiagą, arba persiunčia reikiamą medžiagą tarybos narių nurodytu elektroninio pašto adresu;

5.10. talpina protokolų išrašus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, adresuodamas jį atitinkamai savivaldybės merui  arba administracijos direktoriui rezoliucijai;

5.11. elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje formuoja užduotis dėl komitetų protokolinių pavedimų, atlieka jų vykdymo stebėseną, kontroliuoja jų įgyvendinimą ir apie jų vykdymą kas pusę metų teikia informaciją savivaldybės merui;

5.12. nustatyta tvarka tvirtina ir teikia Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms mero potvarkių, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolų nuorašus, išrašus, kopijas;

5.13. laiku atlieka užduotis, jam suformuotas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, taip pat laiku informuoja aptarnaujamų komitetų, komisijų, darbo grupių pirmininkus – tarybos narius, apie jiems skirtą informaciją elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, savo ir pirmininkų vardu daro atžymas apie pabaigtus darbus;

5.14. teikia kitą pagalbą tarybos nariams pagal savo kompetenciją;

5.15. mero pavedimu nagrinėja ir rengia atsakymus savivaldybės merui, savivaldybės mero pavaduotojams ir savivaldybės tarybos nariams adresuotus fizinių asmenų skundus pagal įstaigos kompetenciją;

5.16. nustatyta tvarka rengia miesto savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių protokolų, mero potvarkių ir jų rengimo dokumentų archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

5.17. teikia pasiūlymus tarybos ir mero sekretoriato vadovui dėl savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių veiklos organizavimo tobulinimo ir naujovių diegimo;

5.18. rengia ir teikia ataskaitas vykdomų funkcijų klausimais;

5.19. dalyvauja įgyvendinant investicinius projektus pagal Tarybos ir mero sekretoriato kompetenciją;

5.20. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Sekretoriato vadovo pavedimus pagal Tarybos ir mero sekretoriato kompetenciją.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus Tarybos ir mero sekretoriato vadovui.