Livita Bieliauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 104, mob. tel. 8 619 67 273
El. paštas: livita.bieliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 305

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės mero

2016 m. balandžio 1 d.

potvarkiu Nr. MP1-24(4.1)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės tarybos, tarybos komitetų,  frakcijų seniūnų sueigos, komisijų, darbo grupių, mero ir mero pavaduotojų organizuojamiems posėdžiams aptarnauti, rengti savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus pagal savo kompetenciją.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities –  dokumentų ir veiklos administravimo – funkcijas.

                     

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties  išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo srities darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Teisėkūros pagrindų, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Gebėti:

9.1.  savarankiškai planuoti, organizuoti ir atlikti savo veiklą, gebėti rengti vidaus teisės aktus šios pareigybės kompetencijos klausimais;

9.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

9.3. bendrauti, bendradarbiauti;

9.4. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, su informacine dokumentų valdymo sistema ,,Avilys".

9.5. mokėti anglų kalbą ne mažesniu nei pažengusio vartotojo lygmens  B2  lygiu.

 

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Teikia tarnybinę pagalbą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams, atstovams ir darbuotojams dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo procedūros organizavimo.

11. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus pagal savo kompetenciją.

12. Padeda rengti savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

13. Įstatymų, tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto portale registruoja ir viešina dokumentų bei teisės aktų projektus.

14. Įstatymų ir tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka informuoja savivaldybės tarybos narius apie šaukiamo savivaldybės tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą bei nagrinėtinus klausimus su interaktyvia nuoroda į savivaldybės interneto portale skelbiamus tarybos sprendimų projektus, jų aiškinamuosius raštus ir prie jų pridedamą medžiagą.  

15. Vadovaudamasis priimtais sprendimais kartu su sprendimų projektų rengėjais baigia redaguoti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, jeigu svarstant šiuos projektus buvo pateikta pastabų, papildymų ar pakeitimų.    

16. Įstatymų, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto portale registruoja ir viešina dokumentus bei priimtus teisės aktus.

17. Dalyvauja organizuojant savivaldybės tarybos posėdžius.

18. Nustatyta tvarka rengia ir tvarko duomenis savivaldybės tarybos posėdžių (elektroninio balsavimo) informacinėje sistemoje.

19. Įformina savivaldybės tarybos posėdžių protokolus.

20. Savivaldybės interneto portale skelbia informaciją apie savivaldybės tarybos narių balsavimą savivaldybės tarybos posėdyje nagrinėtais klausimais.

21. Padeda rengti savivaldybės tarybos komitetų, frakcijų seniūnų sueigos darbotvarkes ir įformina jų protokolus, informuoja savivaldybės tarybos narius ir klausimų pranešėjus apie komiteto posėdžio datą, laiką ir vietą bei nagrinėtinus klausimus su interaktyvia nuoroda į savivaldybės interneto portale skelbiamus savivaldybės tarybos sprendimų projektus, jų aiškinamuosius raštus ir prie jų pridedamą medžiagą, arba persiunčia reikiamą medžiagą savivaldybės tarybos narių nurodytais elektroninio pašto adresais.  

22. Skelbia protokolų išrašus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, adresuodamas jį atitinkamai savivaldybės merui  arba administracijos direktoriui – rezoliucijai.

23. Rengia teikiamų savivaldybės merui pasirašyti savivaldybės tarybos sprendimų originalus, o juos pasirašius nuorašus išsiunčia arba įteikia pagal sudarytus sąrašus.

24. Nustatyta tvarka tvirtina ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms priimtų savivaldybės tarybos sprendimų, tarybos, jos komitetų, frakcijų seniūnų sueigų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolų nuorašus, išrašus, kopijas.

25. Nustatyta tvarka rengia savivaldybės tarybos, frakcijų seniūnų sueigų, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolų archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą.

26.Teikia pasiūlymus Tarybos ir mero sekretoriato vadovui dėl savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, frakcijų seniūnų sueigos, komisijų, darbo grupių veiklos organizavimo tobulinimo ir naujovių diegimo.

27. Pavaduoja Tarybos ir mero sekretoriato vadovą jam nesant darbe.

28. Rengia ir teikia ataskaitas vykdomų funkcijų klausimais.

29. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vadovo pavedimus pagal Tarybos ir mero sekretoriato kompetenciją.

 

 VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

30. Vyriausiasis specialistas pavaldus Tarybos ir mero sekretoriato vadovui.