Livita Bieliauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 104, mob. tel. 8 624 53847
El. paštas: livita.bieliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 305

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės mero

2018 m. gruodžio 19 d.

potvarkiu Nr. M-40

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, frakcijų seniūnų sueigos, komisijų, darbo grupių, mero ir mero pavaduotojų organizuojamiems posėdžiams aptarnauti, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimo kontrolę, nagrinėti savivaldybės merui, savivaldybės mero pavaduotojams, savivaldybės tarybos nariams adresuotus skundus pagal įstaigos kompetenciją.

                                                                     III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų ir veiklos administravimo, teisės aktų įgyvendinimo kontrolės – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo srities darbo patirtį;

4.3. būti gerai susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Teisėkūros pagrindų, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti, organizuoti ir atlikti savo veiklą, gebėti rengti vidaus teisės aktus šios pareigybės kompetencijos klausimais;

4.4.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

4.4.3. bendrauti, bendradarbiauti;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, su informacine dokumentų valdymo sistema ,,Avilys";

4.6. mokėti anglų kalbą ne mažesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti efektyvią Tarybos ir mero sekretoriato veiklą ir įgyvendinti jam keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. teikia tarnybinę pagalbą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams, atstovams ir darbuotojams dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo procedūros organizavimo ir metodines konsultacijas savivaldybės tarybos sprendimų rengimo klausimais;

5.2. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal savo kompetenciją;

5.3. rengia savivaldybės mero potvarkius dėl tarybos posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės;

5.4. įstatymų, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto portale registruoja ir viešina dokumentų bei teisės aktų projektus;

5.5. įstatymų ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka informuoja savivaldybės tarybos narius apie šaukiamo savivaldybės tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą bei nagrinėtinus klausimus su interaktyvia nuoroda į savivaldybės interneto portale skelbiamus tarybos sprendimų projektus, jų aiškinamuosius raštus ir prie jų pridedamą medžiagą;

5.6. vadovaudamasis priimtais sprendimais kartu su sprendimų projektų rengėjais baigia redaguoti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, jeigu svarstant šiuos projektus buvo pateikta pastabų, papildymų ar pakeitimų;

5.7. įstatymų, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto portale registruoja ir viešina dokumentus bei priimtus teisės aktus;

5.8. organizuoja savivaldybės tarybos posėdžius;

5.9. nustatyta tvarka rengia ir tvarko duomenis savivaldybės tarybos posėdžių (elektroninio balsavimo) informacinėje sistemoje;

5.10. įformina savivaldybės tarybos posėdžių protokolus;

5.11. savivaldybės interneto portale skelbia informaciją apie savivaldybės tarybos narių balsavimą savivaldybės tarybos posėdyje nagrinėtais klausimais;

5.12. rengia savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir įformina jų protokolus, informuoja savivaldybės tarybos narius ir klausimų pranešėjus apie posėdžio datą, laiką ir vietą bei nagrinėtinus klausimus su interaktyvia nuoroda į savivaldybės interneto portale skelbiamus savivaldybės tarybos sprendimų projektus, jų aiškinamuosius raštus ir prie jų pridedamą medžiagą, arba persiunčia reikiamą medžiagą savivaldybės tarybos narių nurodytais elektroninio pašto adresais;

5.13. skelbia protokolų išrašus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, adresuodamas jį atitinkamai savivaldybės merui  arba administracijos direktoriui – rezoliucijai;

5.14. elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje formuoja užduotis savivaldybės tarybos sprendimų vykdytojams, atlieka jų vykdymo stebėseną, kontroliuoja jų įgyvendinimą ir apie jų vykdymą kas pusę metų teikia informaciją savivaldybės merui;

5.15. rengia teikiamų savivaldybės merui pasirašyti savivaldybės tarybos sprendimų originalus, o juos pasirašius nuorašus išsiunčia arba įteikia pagal sudarytus sąrašus;

5.16. nustatyta tvarka tvirtina ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms priimtų savivaldybės tarybos sprendimų, tarybos, jos komitetų, frakcijų seniūnų sueigų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolų nuorašus, išrašus, kopijas;

5.17. nustatyta tvarka rengia savivaldybės tarybos, frakcijų seniūnų sueigų, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolų archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

5.18. mero pavedimu nagrinėja ir rengia atsakymus savivaldybės merui, savivaldybės mero pavaduotojams ir savivaldybės tarybos nariams adresuotus fizinių asmenų skundus pagal įstaigos kompetenciją;

5.19. teikia pasiūlymus Tarybos ir mero sekretoriato vadovui dėl savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, frakcijų seniūnų sueigos, komisijų, darbo grupių veiklos organizavimo tobulinimo ir naujovių diegimo;

5.20. pavaduoja Tarybos ir mero sekretoriato vadovą jam nesant darbe;

5.21. rengia ir teikia ataskaitas vykdomų funkcijų klausimais;

5.22. dalyvauja įgyvendinant investicinius projektus pagal Tarybos ir mero sekretoriato kompetenciją;

5.23. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vadovo pavedimus pagal Tarybos ir mero sekretoriato kompetenciją.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus Tarybos ir mero sekretoriato vadovui.