Giedrė Lazarevičė

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vyriausiasis specialistas)
Telefonas: (8 315) 55 138, mob. tel. 8 611 31 043
El. paštas: giedre.lazarevice@alytus.lt
Kabinetas: 303

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės mero

2017 m. vasario 24 d.

potvarkiu Nr. M-11

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių, mero ir mero pavaduotojų organizuojamiems posėdžiams aptarnauti, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal savo kompetenciją.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – vidaus administravimas ir dokumentų valdymas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.

 8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Teisėkūros pagrindų, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.

10. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Teikia tarnybinę pagalbą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams, atstovams ir darbuotojams dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo procedūros organizavimo.

12. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus pagal savo kompetenciją.

13. Padeda rengti savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

14. Organizuoja informacijos apie šaukiamo tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą paskelbimą vietinėje žiniasklaidos priemonėje.

15. Įstatymų, tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto portale registruoja bei viešina dokumentų bei teisės aktų projektus.

16. Įstatymų, tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto portale registruoja bei viešina dokumentus bei priimtus teisės aktus.

17. Vadovaudamasis priimtu sprendimu kartu su sprendimų projektų rengėjais baigia redaguoti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, jeigu svarstant šiuos projektus buvo pateikta pastabų, papildymų ar pakeitimų.

18. Dalyvauja organizuojant savivaldybės tarybos posėdžius.

19. Nustatyta tvarka rengia ir tvarko duomenis tarybos posėdžių (elektroninio balsavimo) informacinėje sistemoje.   

20. Padeda rengti savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Kontrolės komitetų posėdžių darbotvarkes ir įformina jų protokolus, informuoja savivaldybės tarybos narius ir klausimų pranešėjus apie  posėdžių datą, laiką ir vietą bei nagrinėtinus klausimus su interaktyvia nuoroda į savivaldybės interneto tinklapyje skelbiamus tarybos sprendimų projektus, jų aiškinamuosius raštus ir prie jų pridedamą medžiagą, arba persiunčia reikiamą medžiagą tarybos narių nurodytu elektroninio pašto adresu.  

21. Aptarnauja savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių, mero organizuojamus pasitarimus, įformina jų sprendimus ir protokolus.  

22. Talpina protokolų išrašus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, adresuodamas jį atitinkamai savivaldybės merui  arba administracijos direktoriui rezoliucijai.

23. Nustatyta tvarka tvirtina ir teikia Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms priimtų tarybos sprendimų, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolų nuorašus, išrašus, kopijas.

24. Laiku atlieka užduotis jam suformuotas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, taip pat laiku informuoja aptarnaujamų komitetų, komisijų, darbo grupių pirmininkus – tarybos narius, apie jiems skirtą informaciją elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, savo ir pirmininkų vardu daro atžymas apie pabaigtus darbus.

25. Teikia kitą pagalbą tarybos nariams pagal savo kompetenciją.                         

26. Nustatyta tvarka rengia miesto savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių protokolų, mero potvarkių ir jų rengimo dokumentų archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą.

27. Tvarko savivaldybės tarybos narių, savivaldybės mero, mero pavaduotojų, mero patarėjų, sekretoriato tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų darbo laiko apskaitą ir laiku pateikia ją Buhalterinės apskaitos skyriui.

28. Talpina savivaldybės portale informaciją apie tarybos narių savarankiškai deklaruotą darbo laiką.

29. Rengia sekretoriatui reikalingų kanceliarinių priemonių sąrašą bei užtikrina jų paskirstymą.

30. Pavaduoja sekretoriato vadovą jam nesant darbe.

31. Teikia pasiūlymus sekretoriato vadovui dėl savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių veiklos organizavimo tobulinimo ir naujovių diegimo.

32. Rengia ir teikia ataskaitas vykdomų funkcijų klausimais.

33. Dalyvauja įgyvendinant investicinius projektus pagal sekretoriato kompetenciją.

34. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, sekretoriato vadovo pavedimus pagal sekretoriato kompetenciją.

                     

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

35. Vyriausiasis specialistas pavaldus sekretoriato vadovui.