Dalia Jezukevičienė

tarybos ir mero sekretoriato vadovė
Telefonas: (8 315) 55 109, mob. tel. 8 698 19 012
El. paštas: dalia.jezukeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 304
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės mero

2018 m. gruodžio 19 d.

potvarkiu Nr. M-40

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vadovo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato (toliau – sekretoriatas) valdymo funkcijas:

2.1. planuoti, organizuoti, koordinuoti, derinti  sekretoriato darbą;

2.2. užtikrinti tinkamą tarybos, tarybos kolegijos, tarybos daugumos koalicijos, komitetų, frakcijų seniūnų sueigos, komisijų posėdžių, mero ir mero pavaduotojų rengiamų pasitarimų organizavimą ir aptarnavimą;

2.3. rengti mero potvarkių ir tarybos sprendimų projektus pagal sekretoriato kompetenciją;

2.4. vykdyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių įgyvendinimo kontrolę, nagrinėti savivaldybės merui, savivaldybės mero pavaduotojams, savivaldybės tarybos nariams adresuotus skundus pagal įstaigos kompetenciją;

2.5. kontroliuoti ir vertinti pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų veiklą;

2.6. užtikrinti pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir motyvavimą;

2.7. padėti tarybos nariams rengti tarybos sprendimų projektus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – vidaus administravimas ir dokumentų valdymas, teisės aktų įgyvendinimo kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Teisėkūros pagrindų, Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles;

4.4. gebėti strategiškai planuoti ir organizuoti savo ir sekretoriato veiklą;

4.5. mokėti rengti teisės aktų projektus;

4.6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus sprendimo būdus;

4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu;

4.9. gebėti bendrauti su žmonėmis, operatyviai reaguoti į pokyčius, turėti organizacinių gebėjimų.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti efektyvią sekretoriato veiklą ir įgyvendinti jam keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovauja ir atsako už sekretoriatui pavestų funkcijų, užduočių vykdymą, darbo rezultatus ir kokybę, tarnybinės etikos reikalavimų laikymąsi;

5.2. organizuoja sekretoriato darbą, užtikrina racionalų darbo laiko panaudojimą, visų pavedimų įvykdymą kvalifikuotai ir laiku;

5.3. kontroliuoja ir vertina, kaip sekretoriato valstybės tarnautojai ir darbuotojai vykdo jiems priskirtas funkcijas;

5.4. teikia siūlymus merui, mero pavaduotojams bei administracijos direktoriui dėl bendros savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos optimizavimo, naujovių diegimo;

5.5. koordinuoja ir planuoja tarybos, tarybos kolegijos, tarybos daugumos koalicijos, tarybos komitetų, frakcijų atstovų sueigos, mero ir mero pavaduotojų rengiamų pasitarimų, komisijų, darbo grupių, posėdžius, prireikus įformina posėdžių protokolus;

5.6. padeda tarybos nariams parengti bei mero ar mero pavaduotojų pavedimu rengia tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus, teikia metodines konsultacijas savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių rengimo klausimais;

5.7. dalyvauja pranešėju parengtų sprendimų projektų svarstymo metu tarybos ir komitetų posėdžiuose;

5.8. teikia siūlymus merui dėl sekretoriato darbo organizavimo tobulinimo ir naujovių diegimo;

5.9. dirba mero potvarkiu ar tarybos sprendimu sudarytose darbo grupėse ar komisijose;

5.10. koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo sistemoje „Avilys" rengiamus bei registruojamus tarybos sprendimų projektus bei mero potvarkius bendrosios kompetencijos klausimais;

5.11. mero pavedimu kontroliuoja tarybos sprendimų vykdymą, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių nutarimų, mero potvarkių įgyvendinimą;

5.12. mero pavedimu nagrinėja ir rengia atsakymus savivaldybės merui, savivaldybės mero pavaduotojams ir savivaldybės tarybos nariams adresuotus fizinių asmenų skundus pagal įstaigos kompetenciją;

5.13. priima ir patikrina tarybos narių ataskaitas dėl išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla;

5.14. Nustatytais terminais kreipiasi į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl mero potvarkiais ar savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų oficialiųjų žymėjimo ženklų ir dokumentų blankų įvertinimo ir priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui;

5.15. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos teikia paraiškas įregistruoti mero potvarkiu ar savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą;

5.16. pagal savo kompetenciją palaiko dalykinius ryšius su savivaldybės administracijos direktoriumi ir administracijos padalinių vadovais siekdamas:

5.16.1. užtikrinti tarybos narių bei sekretoriato techninį aprūpinimą ir aptarnavimą;

5.16.2. organizuoti sklandų savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo procesą;

5.16.3. įstatymų nustatyta tvarka tinkamai ir laiku viešinti informaciją;

5.16.4. organizuoti pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

5.17. pagal savo kompetenciją gauna ir teikia informaciją merui, mero pavaduotojams, tarybos nariams, mero padėjėjams, savivaldybės administracijai, miesto bendruomenei;

5.18. pagal savo kompetenciją palaiko dalykinius ryšius su Vyriausybės atstovu Alytaus apskrityje, valstybės ir visuomeninėmis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais;

5.19. rengia sekretoriato metinį veiklos planą;

5.20. rengia pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų  pareigybių aprašymų projektus;

5.21. vertina jam atskaitingų sekretoriato valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

5.22. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo eilės sąrašą;

5.23. pagal savo kompetenciją duoda privalomuosius nurodymus sekretoriato valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

5.24. pagal savo kompetenciją užtikrina pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą bei motyvavimą;

5.25. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, vykdo kitus mero pavedimus;

5.26. pagal savo kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus atstovauja Alytaus miesto savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose bei užsienyje;

5.27. prireikus rengia sekretoriato pasitarimus ir jiems pirmininkauja.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus merui.