Alytaus miesto savivaldybės 2010 metų veiklos ataskaita

 


ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO, ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ

2011 m. kovo 31 d. Nr. T-51

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 d., 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 8.1 ir 19 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus ir administracijos 2010 metų veiklos ataskaitoms (pridedama).

                      2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui pateikti sprendimo 1 punkte nurodytas ataskaitas savivaldybės gyventojams – paskelbti jas savivaldybės tarybos veiklos reglamento 198.4 punkte nurodyta tvarka iki 2011 m. gegužės 1 d.

 

 

Savivaldybės meras Feliksas Džiautas