Alytaus miesto savivaldybės 2008 metų veiklos ataskaita

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO, ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ

2009 m. balandžio 30 d. Nr. T-86

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 9 ir 10 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 8.1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus ir administracijos 2008 metų veiklos ataskaitoms (pridedama).

 

2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui pateikti sprendimo 1 punkte nurodytas ataskaitas savivaldybės gyventojams, paskelbiant jas tarybos veiklos reglamento 198.4 punkte nurodyta tvarka iki 2009 m. birželio 1 d.

 

Savivaldybės meras Česlovas Daugėla