Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 51-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. M-34

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 94 punktu,

s u š a u k i u  2018 m. spalio 25 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO (Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, savivaldybės tarybos narė, Peticijų komisijos pirmininkė; 10 min.)

3. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „DZŪKIJOS SPORTAS“ (Saulius Janulevičius, savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

 4. DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

5. DĖL V. VASILIAUSKO IĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

7. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI (A. Juonienė; 10 min.)

8. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (A. Juonienė; 10 min.)

9. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GIRINUKAS“ (A. Juonienė; 10 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLAI (A. Juonienė; 10 min.)

11. DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1096 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 10 min.)

12. DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1101 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 10 min.)

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE & WATER GROUP“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (A. Juonienė; 10 min.)

14. DĖL UAB „SAUKESTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 10 min.)

15. DĖL IŠSTOJIMO IŠ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ (A. Juonienė; 10 min.)

16. DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMUI DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 5 min.)

18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 5 min.)

19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS “ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 5 min.)

20. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.)

21. DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO 2018 M. SPALIO–GRUODŽIO MĖN. VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Vytautas Grigaravičius     

 

Papildomi posėdžio darbotvarkės klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 51-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO   (D. Jezukevičienė; 5 min.)

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 


../common/calendar Pradžia: 2018-10-25